TÄHTSAD TEATED!

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2016 aasta taotlusvooru.    

 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades.

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 202 941€.

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 202 941€.

3. Majanadustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 182 647€.

4. Kalavarude taaastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 20 294€.

5. Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 67 647€.

 

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 19-23 september 2016.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada paberkandjal MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 kell 9.00 - 16.00

Posti teel võib taotlusdokumendid saata aadressil Haapsalu 90501 Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 23.septembri postitemplit.

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 23.septembri kella 19.00ni

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus "taotlusvormid ja nõutavad dokumendid" või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

 

Projektitoetust saavad taotleda:

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad. 

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori tulundusühistud. 

Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd ja SAd kelle põhikirjaline eesmärk on kalavarude kaitse ja säilitamine.

Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜd ja SAd.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud kelle asu või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringumääradest leiab ühingu koduleheküljelt projektitoetuste alajaotusest.

 

Projektitoetuste taotluste hindamine. 

Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt valitud 9 liikmeline hindamiskomisjon. 

Hindepunkte taotlustele antakse 0-5 punktini vastavalt Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia hindamiskriteeriumitele. Taotluste paremusjärjstus moodustub saadud hindepuktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjestusse ei kanta neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste, mille toetuse maht ühetab    60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste mille toetuse maht jääb alla 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.Projektitoetuse taotlusrte detailse hindamise korra ja hindamiskriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee projektitoetuste alajaotus.

 

Konsultasioonivõimalused. 

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib kontakti võtta telefonidel 52 86 024 ja 53 019 815 või e-maili aadressil info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida. Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee alajaotus "abimaterjalid ja nõustamisvõimalused"